Jaką pomoc może otrzymać samotna matka

Jaką pomoc może otrzymać samotna matka?

Istnieją różne świadczenia dla samotnej matki, z których kobieta może skorzystać od momentu narodzin dziecka. Jak się o nie starać? Jak wysoka jest pomoc finansowa dla samotnej matki?

 

Zasiłek rodzinny – podstawowa pomoc finansowa dla samotnej matki

Wysokość zasiłku rodzinnego zmienia się z roku na rok. Obecnie obowiązująca stawka – wprowadzona w listopadzie 2017 roku i mająca zastosowanie do końca października 2018 – jest zróżnicowana na trzy kategorie.

  • dziecko do ukończenia 5-ego roku życia – 95 złotych
  • dziecko powyżej 5-ego roku życia, ale przed ukończeniem 18-ego roku życia – 124 złote
  • dziecko powyżej 18-ego roku życia, ale przed ukończeniem 24-ego roku życia – 135 złotych

Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Osobom, w których rodzinie dochód na jednego jej członka nie przekracza 674 złotych. Wyjątkiem są rodziny, w których dziecko posiada oświadczenie o niepełnosprawności – wtedy dochód może wynosić 764 złote na członka rodziny.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego – dodatkowa pomoc finansowa dla samotnej matki

 Zasiłek rodzinny może być podwyższony o odpowiednie kwoty, jeśli zachodzą dodatkowe okoliczności. I tak:

  • ze względu na samotne wychowywanie dziecka, świadczenia dla samotnej matki przyznawane są w wysokości 193 złotych na każde dziecko. W praktyce jednak oznacza to, że tylko dwoje dzieci może skorzystać z tej formy pomocy, ponieważ wysokość dodatku ograniczona jest do wysokości 386 złotych na wszystkie dzieci.
  • rodzina wielodzietna może jednak ubiegać się o przyznanie dodatku w wysokości 95 złotych na trzecie i każde kolejne dziecko pojawiające się w rodzinie
  • z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka, legitymującego się oświadczeniem o niepełnosprawności, przyznawane jest 99 złotych jeśli dziecko nie ukończyło 5 roku życia, a dla starszych dzieci, do ukończenia 24 roku życia – 110 złotych.
  • jeżeli dziecko podejmie naukę w szkole, która znajduje się poza jego miejscem zamieszkania, dodatkowa pomoc finansowa dla samotnej matki wynosi 69 złotych lub 113 złotych, jeśli dziecko ma stwierdzoną niepełnosprawność.

 

Świadczenia dla samotnej matki: program 500+

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, program rządowy “Rodzina 500 Plus” ma na celu pomoc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie rodzinom świadczeń na wychowanie dziecka. Wypłacone w ramach programu pieniędzy mają służyć jako dodatek do dochodu rodziny i być wykorzystane na częściowe pokrywanie kosztów, które są związane z zaspokajaniem potrzeb młodych członków rodziny.

Tym samym, młoda mama poszukująca informacji na temat jakie świadczenia dla samotnej matki mogą być jej przyznane, znajdzie informację, że 500 złotych przysługuje jej na pierwsze dziecko. Warunkiem jest jednak jej dochód – czy dochód całej rodziny, ponieważ jest to świadczenie także dla rodzin z obojgiem rodziców – w przeliczeniu na każdego członka nie może przekraczać 800 złotych. W przypadku matek wychowujących samotnie dziecko lub dzieci, z których co najmniej jedno ma stwierdzoną niepełnosprawność, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 1200 złotych.

 

Dodatkowe świadczenia dla samotnych matek

Kobiety, które samotnie wychowują dziecko, mogą także rozliczać rocznego PIT-a z dzieckiem, które nie musi zarabiać. Dzięki temu mogą liczyć na większy zwrot podatku: matka korzysta z niższej stawki opodatkowania oraz może odliczyć kwotę wolną od podatku dwukrotnie, za siebie i dziecko.

Dodatkowo, jeśli ojciec dziecka uchyla się od obowiązku płacenia alimentów, matka może starać się o wystąpienie po pomoc z funduszu alimentacyjnego. Przysługują one samotnej matce do 18 roku życia jej dziecka, jeśli na tym etapie zakończyło ono naukę lub do 24 roku życia, jeśli zdecydowało się ją kontynuować. Są jednak dwa warunki: świadczenia nie mogą być wyższe niż 500 złotych i dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 725 złotych.

W przypadku choroby dziecka, samotna matka może występować o zwrot kosztów opieki. Warunkiem jednak jest fakt, aby była ona bezrobotna i co najmniej jedno z jej dzieci nie przekraczało 6 roku życia. Może być jednak skierowana na staż przez urząd pracy, a jej miesięcznie przychody z różnych źródeł mogą wynosić  wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jaką pomoc może otrzymać samotna matka?
5 (100%) 1 vote